0529452330

©2020 by Shoval-Nesher Recycling and recovery. Proudly created with Wix.com

1.png

 שובל-נשר מיחזור והשבה

 
 

השבה לאנרגיה

טכנולוגיה לטיפול תרמי בפסולת מסייע להוריד דרמטית  את הטמנת הפסולת שאיננה ניתנת למיחזור ולהשתמש בפסולת כדלק להפקת אנרגיה- החברה תפעל לייצר אנרגיה מחומרים שונים ומגוונים על מנת לנצל אותם עד תום ולהפחית את הטמנה
1. טיפול באריזות חומ"ס

חדשנות ויצירתיות

טיפול וניהול המשאבים הקיימים בדרך שונה תוך שימוש בדרכים חדשות "מחוץ לקופסה"  וניצול כלים חדשניים על מנת לנצל את המשאבים הקיימים באופן מיטבי ללא בזבוז כלל-החברה תיישם פתרונות ייחודיים לניצול מרבי של משאבים "פסולת כמשאב!"

אחריות סביבתית

אנו חיים ומשתמשים בעולם הנפלא שלנו. עלינו לשמור עליו ועל המשאבים שניתנו לנו בשבילנו ובשביל הדורות הבאים. החברה תיישם ותסייע לחברות רבות ליישם אחריות סביבתית ולשמר את המשאבים והסביבה